YE DAM YUN BIT

[YE DAM YUM BIT] Yun Jin Gyeol Skin Care of 7 Set.

£65 £70

YE DAM YUN BIT Yun Jin Gyeol Skin Set of 9 pieces.

  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL TONER 150ml / Gift use 30ml.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL Moisturiser 150ml / Gift use 30ml.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL Firming Cream 50g.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOLEe Cream 50g / Gift use 30ml.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL Moisturiser Srum 30ml.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL Whitening Serum 30ml.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL Firming Serum 30ml.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOLPerfect Cover BB Cream 30ml.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL Essence (Gift use ) 30ml.

 

You may also like

Recently viewed